کادر آموزشی دبیرستان (دبیران)  
کادر آموزشی دبیرستان سیدالشهدا (ع)
سال تحصیلی 96-95

رديف

نام

نام خانوادگي

نام درس

1

حسن

آذري

هندسه سوم

2

پيام

آقاسي

دین و زندگی دهم

3

احمدرضا

اخگری

ادبیات فارسی دهم

4

مهران

اسماعيلي

فیزیک چهارم

5

محمد

افشارطوس

ریاضی دهم

6

حميدرضا

امري کاظمي

ریاضی دهم

7

محمدمهدي

پورتيموري

دین زندگی سوم

دین زندگی چهارم

8

علی

پورحسن

هندسه دهم

9

فرهاد

حسنجاني

تربیت بدنی

10

محمدمهدي

حيدري

ادبیات و زبان فارسی سوم

11

ابراهيم

خاکپور

عربی سوم

12

رسول

رستمي

ریاضیات گسسته

13

حميدرضا

ساعتي

جبر و احتمال

14

حمید

ستاری

حساب دیفرانسیل و انتگرال

15

رضا

شريف خطيبي

هندسه تحلیلی

16

محمدجواد

صالحي

آمادگی و دفاعی

17

مجتبي

صراف زاده

زبان انگلیسی چهارم

18

سعيد

علم پور

حساب دیفرانسیل و انتگرال

حسابان

19

امير

غضنفري

جغرافیا دهم

20

پيمان

غلامي

فیزیک دهم ریاضی

فیزیک سوم

21

ابراهیم

قلی دوست

فیزیک سوم

22

کمال الدين

کشاورزيان

عربی دهم

23

اسفندیار

کوهی

ادبیات فارسی چهارم

24

غلامرضا

مرآتي

تربیت بدنی

25

حمید

مرتضی پور

فیزیک چهارم

26

سيدعليرضا

مصطفوي

حسابان

27

حسن

مطبوع صالح

شیمی دهم

شیمی سوم

28

محمود

ملاطايفه

زبان انگلیسی سوم

29

مصطفي

نجابت

فیزیک دهم ریاضی

30

اسمعيل

نجدگرامي

زیست شناسی دهم تجربی

زیست شناسی چهارم تجربی

31

جعفر

نژادمقدم

فیزیک دهم ریاضی

فیزیک دهم تجربی

32

رضا

نظری

ریاضی دهم

33

ستار

نوروزی افق

زیست شناسی دهم تجربی

34

محمد

وحيدي

شیمی چهارم

35

مسعود

ياري

زبان انگلیسی دهم