کادر آموزشی دبیرستان (دبیران)  
کادر آموزشی دبیرستان سیدالشهدا (ع)
سال تحصیلی 96-95

رديف

نام

نام خانوادگي

نام درس

1

حسن

آذري

هندسه دهم

هندسه یازدهم

هندسه دوازدهم

2

 

گودرزی

دین و زندگی دهم

3

احمدرضا

اخگری

ادبیات فارسی دهم

4

مهران

اسماعيلي

فیزیک دهم

فیزیک دوازدهم

5

 

محمودی

ریاضی دهم

6

حميدرضا

امري کاظمي

ریاضی دهم

7

محمدمهدي

پورتيموري

دین زندگی یازدهم

دین زندگی دوازدهم

8

سعید

شاه علی

هندسه دهم

9

فرهاد

حسنجاني

تربیت بدنی

10

محمدمهدي

حيدري

ادبیات و زبان فارسی یازدهم

11

محمد

چرمچی

عربی یازدهم

12

رسول

رستمي

ریاضیات گسسته

13

حميدرضا

ساعتي

جبر و احتمال

14

 

 

 

15

 

 

 

16

محمدجواد

صالحي

آمادگی و دفاعی

17

مجتبي

صراف زاده

زبان انگلیسی دوازدهم

18

سعيد

علم پور

حسابان دوازدهم

19

امير

غضنفري

جغرافیا دهم

20

 

 

 

21

 

 

 

22

کمال الدين

کشاورزيان

عربی دهم

23

 

پارسی فر

ادبیات فارسی دوازدهم

24

غلامرضا

مرآتي

تربیت بدنی

25

حمید

مرتضی پور

فیزیک دهم

فیزیک یازدهم

26

حمیدرضا

امری کاظمی

حسابان یازدهم

27

حسن

مطبوع صالح

شیمی دهم

شیمی یازدهم

28

محمود

ملاطايفه

زبان انگلیسی یازدهم

29

مصطفي

نجابت

فیزیک دهم ریاضی

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

ستار

نوروزی افق

زیست شناسی دهم تجربی

34

محمد

وحيدي

شیمی دوازدهم

35

پژمان

فیاض

زبان انگلیسی دهم