کادر آموزشی دبیرستان (دبیران)  

رديف

نام

نام خانوادگي

نام درس

1

حسن

آذري

هندسه یازدهم

هندسه دوازدهم

2

احمدرضا

اخگری

ادبیات فارسی دهم

ادبیات فارسی یازدهم

3

حميدرضا

امري کاظمي

حسابان یازدهم

4

علی

بهشتی

آزمایشگاه

5

حسین

پارسی فر

ادبیات فارسی دوازدهم

6

محمدمهدي

پورتيموري

دین زندگی دوازدهم

8

محمد

چرمچی

عربی دوازدهم

9

محمدمهدي

حيدري

ادبیات و زبان فارسی یازدهم

علو م وفنون دهم

10

حامد

خدابخشی

زمین شناسی یازدهم

11

رسول

رستمي

ریاضیات گسسته

12

حميدرضا

ساعتي

آمار و احتمال یازدهم

ریاضی یازدهم

13

محمدحسین

صابری

ریاضی دوازدهم

14

محمدجواد

صالحي

تفکر و سواد رسانه

آمادگی و دفاعی

15

مجتبي

صراف زاده

زبان انگلیسی یازدهم

زبان انگلیسی دوازدهم

16

سعيد

علم پور

حسابان دوازدهم

17

امير

غضنفري

جغرافیا دهم

جغرافی یازدهم

تاریخ یازدهم

18

پژمان

فیاض

زبان انگلیسی دهم

19

محسن

قرقچیان

فیزیک دوازدهم

20

کمال الدين

کشاورزيان

عربی دهم

عربی یازدهم

21

فرهاد

کیارستمی

زیست شناسی دوازدهم

22

کاوه

گلکار

آزمایشگاه

24

حجت الاسلام محمدعلی

گودرزی

دین و زندگی دهم

فلسفه یازدهم

25

علیرضا

محمودی

ریاضی دهم

ریاضی و آمار یازدهم

26

غلامرضا

مرآتي

تربیت بدنی

27

حمید

مرتضی پور

فیزیک دهم

فیزیک یازدهم

28

حسن

مطبوع صالح

شیمی دهم

شیمی یازدهم

29

محمد

ناری

هندسه دهم

هندسه یازدهم

30

مصطفي

نجابت

فیزیک دهم ریاضی

31

حسین

نصرت جو

ریاضی دهم

32

سعید

نصرت جو

شیمی دهم

33

ستار

نوروزی افق

زیست شناسی دهم تجربی

زیست شناسی یازدهم تجربی

34

محمدرضا

نیکخو

زبان انگلیسی دهم

35

محمدرضا

ونکاله

فیزیک یازدهم

فیزیک دوازدهم

36

علی

ساریجلو

شیمی دوازدهم