کادر اداری و اجرایی  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

سعید

اسماعیلی

مدیر دبیرستان

2

مهرداد

نسترن پور

مسول امور مالی

3

سیدعلی

امام

معاون آموزش

4

حامد

امامی

مدیر پایه و مشاور پایه دهم

5

علی عمران

درزی

مدیر پایه و مشاور پایه دهم

6

مجید

سلیمی

مدیر پایه یازدهم

7

مهدی

شیرزادی

مدیر پایه و مشاور پایه یازدهم

8

رضا

میرزایی

مدیرپایه دوازدهم

9

علیرضا

قلی زاده

مدیرپایه دوازدهم

10

علی

دبیری فرد

معاون پرورشی

11

محمدعلی

دلخوانی

معاون اجرایی

12

حمید

صادق بیگی

معاون فناوری اطلاعات

13

علی

روانگرد

مشاور پایه دوازدهم

14

سعید

علیشاهی

مسئول انتشارات

15

احسان اله

بهروزی

مسول طرح مطالعاتی

16

حجت الاسلام محمدعلی

گودرزی

مشاورمذهبی