کادر اداری و اجرایی  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

محمد

فیروزی

مدیر دبیرستان

2

مهرداد

نسترن پور

مسول امور مالی

3

محمد

اسدی

مدیر پایه دوازدهم

4

سیدعلی

امام

معاون آموزش - مشاوریازدهم

5

سیدعلی

توکلی

معاون انضباطی

6

علی

دبیری فرد

معاون پرورشی

7

محمدعلی

دلخوانی

معاون اجرایی

8

حمید

صادق بیگی

معاون فناوری اطلاعات

9

علی

روانگرد

مشاور پایه دوازدهم

10

فرشید

داداشی

مشاور دهم

11

علیرضا

اسدی

مشاور پایه دوازدهم

12

سعید

علیشاهی

کارشناس امور اجرایی

13

فرهاد

پرویزی

مسول سنجش و ارزشیابی

14

احسان اله

بهروزی

مسول طرح مطالعاتی

15

حجت الاسلام محمدعلی

گودرزی

مشاورمذهبی و امام جماعت