کادر اداری و اجرایی  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

محمد

فیروزی

مدیر دبیرستان

2

مهرداد

نسترن پور

مسول امور مالی

3

حامد

امامی

مدیر پایه و مشاور پایه دهم

4

سیدعلی

امام

مدیرپایه و مشاور پایه یازدهم

5

علی

محمدی

مدیرپایه دوازدهم

6

علی

دبیری فرد

معاون پرورشی

7

محمدعلی

دلخوانی

معاون اجرایی

8

حمید

صادق بیگی

معاون فناوری اطلاعات

9

علی

روانگرد

مشاور پایه دوازدهم

10

محمدرضا

قاری

معاون پایه دهم

11

سعید

علیشاهی

معاون پایه یازدهم

12

علیرضا

اسدی

معاون پایه دوازدهم

13

احسان اله

بهروزی

مسول طرح مطالعاتی

14

حجت الاسلام محمدعلی

گودرزی

مشاورمذهبی