کلاس بندی  
کلاس بندی پایه یازدهم به شرح ذیل خدمتتان اعلام می گردد